Uncategorized

บทสวดโพชฌังคปริตรและบทสวดถวายพระพร แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

Untitled-1

บทสวด “โพชฌังคปริตร” ซึ่งมีความเชื่อว่า เป็นพุทธมนต์ที่ช่วยให้ผู้ได้สดับรับฟังธรรมบทนี้แล้วสามารถหายจากโรคภัยไข้เจ็บได้ นกยูงจึงขอนำบทสวดนี้ มาให้ทุกท่านได้นำไปสวดถวายแด่ในหลวงร่วมกันค่ะ

The King

บทสวด โพชฌังคปริตร และคำแปล มีดังนี้

           โพชฌังโค สะติสังขาโต
           ธัมมานัง วิจะโย ตะถา
           วิริยัมปีติปัสสัทธิ โพชฌังคา จะ ตะถาปะเร 
           สะมาธุเปกขะโพชฌังคา
           สัตเตเต สัพพะทัสสินา มุมินา สัมมะทักขาตา
           ภาวิตา พะหุลีกะตา
           สังวัตตันติ อะภิญญายะ
           นิพพานายะ จะ โพธิยา

           เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ
           โสตถิ เม โหตุ สัพพะทา
           เอกัสมิง สะมะเย นาโถ
           โมคคัลลานัญจะ กัสสะปัง คิลาเน ทุขิเต ทิสวา
           โพชฌังเค สัตตะ เทสะยิ
           เต จะ ตัง อะภินันทิตวา
           โรคา มุจจิงสุ ตังขะเณ

           เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ
           โสตถิ เม โหตุ สัพพะทา
           เอกะทา ธัมมะราชาปิ
           เคลัญญนาภิปีฬิโต
           จุนทัตเถเรนะ ตัญเญวะ ภะณาเปตวานะ สาทะรัง
           สัมโมทิตวา จะ อาพาธา ตัมหา วุฎฐาสิ ฐานะโส
           เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ
           โสตถิ เม โหตุ สัพพะทา

           ปะหินา เต จะ อาพาธา ติณณันนัมปิ มะเหสินัง
           มัคคาหะตะกิเลสา วะ
           ปัตตานุปปัตติธัมมะตัง
           เอเตนะ สัจจวัชเชนะ
           โสตถิ เม โหตุ สัพพะทา

บทแปล

โพชฌงค์ 7 ประการ คือ สติสัมโพชฌงค์ ธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์ วิริยะสัมโพชฌงค์ ปีติสัมโพชฌงค์ ปัสสัทธิสัมโพชฌงค์ สมาธิสัมโพชฌงค์ และอุเบกขาสัมโพชฌงค์ 7 ประการเหล่านี้ เป็นธรรมอันพระมุนีเจ้า ผู้ทรงเห็นธรรมทั้งปวงตรัสไว้ชอบแล้ว อันบุคคลเจริญแล้วกระทำให้มากแล้ว ย่อมเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่ง เพื่อความตรัสรู้ และเพื่อนิพพาน
ด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ ขอความสวัสดี จงบังเกิดมีแก่ท่าน ตลอดกาลทุกเมื่อ ในสมัยหนึ่ง พระโลกนาถเจ้า ทอดพระเนตรเห็นพระโมคคัลลานะ และพระมหากัสสปะเป็นไข้ ได้รับความลำบาก จึงทรงแสดงโพชฌงค์ 7 ประการ ให้ท่านทั้งสองฟัง ท่านทั้งสองนั้น ชื่นชมยินดียิ่ง ซึ่งโพชฌงคธรรม โรคก็หายได้ในบัดดล
ด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ ขอความสวัสดี จงบังเกิดมีแก่ท่าน ตลอดกาลทุกเมื่อ ในครั้งหนึ่ง องค์พระธรรมราชาเอง (พระพุทธเจ้า) ทรงประชวรเป็นไข้หนัก รับสั่งให้พระจุนทะเถระ กล่าวโพชฌงค์นั้นนั่นแลถวายโดยเคารพ ก็ทรงบันเทิงพระหฤทัย หายจากพระประชวรนั้นได้โดยพลัน
ด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ ขอความสวัสดี จงบังเกิดมีแก่ท่าน ตลอดกาลทุกเมื่อ ก็อาพาธทั้งหลายนั้น ของพระผู้ทรงคุณอันยิ่งใหญ่ทั้ง 3 องค์นั้น หายแล้วไม่กลับเป็นอีก ดุจดังกิเลส ถูกอริยมรรคกำจัดเสียแล้ว ถึงซึ่งความไม่เกิดอีกเป็นธรรมดา ด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ ขอความสวัสดี จงบังเกิดมีแก่ท่าน ตลอดกาลทุกเมื่อ เทอญ.

TheKing2

นอกจากนี้ยังมีอีกหนึ่งบทสวดถวายพระพร “ภูมิพะละมะหาราชะวะรัสสะชะยะมังคะละคาถา” ซึ่งเป็นบทสวดถวายพระพรชัย แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ซึ่งพสกนิกรชาวไทย สามารถนำไปสวดเพื่อถวายพระพรในหลวงได้

สำหรับบทสวด ภูมิพะละมะหาราชะวะรัสสะชะยะมังคะละคาถา มีดังนี้

           ภูมิพะโล มะหาราชา                   นะวะโม จักกิวังสิโก
           รัฏฐัปปะสาสะเน พะยัตโต        นีติจาริตตะโกวิโท
           สัมพุทธะมามะโก อัคโค            สาสะนัสสูปะถัมภะโก
           รัชชัง ธัมเมนะ กาเรติ                  ทีฆะทัสสี วิจักขะโณ ทัยยานัง
           วุฑฒิมิจฉันโต                              สันติมัคคะนิโยชะโก
           สัพเพสัง ทุกขะฆาตา จะ           สะทา จะ สุขะทายะโก
           สัพพะทัยยานะมัตถายะ            สัพพะกิจจานิ กุพพะเต
           ทุกขะโต ทุกขิเต ทัยเย             ภะยะโต ภะยะตัชชิเต
           สะมุสสาโห ปะโมเจติ                มะหาการุญญะเจตะสา
           เมตโตทะเกนะ โตเสติ               ฆัมเม เทโววะ ภูมิเช
           สัมมาอาชีวะโยคัสสะ                 วิธิง วิเนติ โยนิโส
           อะนุยุญชะติ พุทเธนะ                ภาสิตัง สะมะชีวิตัง
           ทัยยานัง รัฏฐะปาลีนัง               เอตัญจะ อะนุสาสะติ
           อิทาเนโส มะหาราชา                สัตตะอะสีติอายุโก
           อีทิเส มังคะเล กาเล                  เทมัสสะ ชะยะมังคะลัง
           ระตะนัตตะยานุภาเวนะ            ระตะนัตตะยะเตชะสา
           เสฏโฐ ภัท๎ระมะหาราชา          ภูมิพะโล นะริสสะโร
           อะโรโค สุขิโต โหตุ                  สะตาติเรกะวัสสิโก
           วัณณะวา พะละสัมปันโน        นิททุกโข อะกุโตภะโย
           อันตะรายูปะสัคเคหิ                 สัพพารีหิ วิมุจจะตุ
           อิจฉิตัง ปัตถิถัง สัพพัง            ขิปปะมัสสะ สะมิชฌะตุ
           จิรัง รัฏเฐ ปะติฏฐาตุ                ปะติฏฐา ทัยยะวาสินัง
           ทีฆายุตาทิสัมปันนา                สิริกิตติ ปะระมะราชินี
           เต ปุตตะธีตุนัตตาโร                ญาติสาโลหิตา จิเม
           ทัยยิกา จะ มะหามัจฉา           สุขิตา โหนตุ สัพพะทา
           ทัยยะชาติ วิโรเจตุ                   สัพพะสัมปัตติสิทธิยา
           อิทธิง ปัปโปตุ เวปุลลัง          วิรุฬหิง จุตตะริง สะทา
           จิรัง โลเก ปะติฏฐาตุ               สัมมาสัมพุทธะสาสะนันติ ฯ

คำแปล

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 แห่งพระบรมจักรีวงศ์ ทรงพระปรีชาสามารถในการบริหารประเทศ ตลอดถึงหลักนิติธรรม ขนบธรรมเนียมราชประเพณี ทรงเป็นพุทธมามกะเป็นเอกอัครศาสนูปถัมภก มีพระวิสัยทัศน์กว้างไกล แก้ไขวิกฤตการณ์ ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในบ้านเมือง เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติด้วยทศพิธราชธรรมเสมอมา

 

พระองค์ทรงมุ่งหวังความเจริญรุ่งเรืองแก่พสกนิกรชาวไทย แนะนำแนวทางสมานฉันท์ ทรงบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่อาณาประชาราษฎร์ ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเพื่อประโยชน์ของปวงชนชาวไทย มีพระราชหฤทัยแน่วแน่มั่นคง ทรงปลดเปลื้องชาวไทยผู้ประสบความทุกข์ยาก ให้พ้นจากความทุกข์ยาก ผู้ประสบภัยพิบัติให้พ้นจากภัยพิบัติด้วยพระราชหฤทัยกอปรด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ พระราชทานความชุ่มฉ่ำใจแก่ปวงชนชาวไทย ด้วยน้ำพระราชหฤทัยอันเปี่ยมล้น ด้วยพระเมตตาธรรม เสมือนหนึ่งสายฝนโปรยปรายลงมาสู่พื้นพสุธาในหน้าแล้ง ทำให้สรรพสัตว์ชุ่มฉ่ำใจฉะนั้น

 

พระองค์พระราชทานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริอย่างเหมาะสม ทรงวางพระองค์เป็นแบบอย่าง ปฏิบัติพระองค์ไปตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ที่สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสเรียกว่าสมชีวิตา ทั้งพระราชทานพระบรมราโชวาทแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงแก่พสกนิกรและรัฐบาลอยู่ตลอดเวลาเพื่อเป็นแนวปฏิบัติในชีวิตประจำวัน

 

เนื่องในโอกาสอันเป็นมงคลนี้ ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ขอถวายพระพรชัยมงคลแด่พระองค์ท่านด้วยเดชานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยขอพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ ทรงเจริญพระชนมายุยิ่งยืนนาน มีพระพลานามัยสมบูรณ์ ทรงพระเกษมสำราญ ปราศจากภัยพิบัติ อุปัทวันตรายศัตรูทั้งปวงขอพระราชประสงค์ทั้งปวงจงพลันสำเร็จสมพระราชปณิธานทุกประการ ขอพระองค์ทรงสถิตสถาพรอยู่ในมไหศวรรยาธิปัตย์ เป็นศูนย์รวมใจของพสกนิกรชาวไทยทุกถ้วนหน้า

 

ขอสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมายุยิ่งยืนนาน มีพระพลานามัยสมบูรณ์ทรงพระเกษมสำราญ ปราศจากภัยพิบัติ อุปัทวันตรายศัตรูทั้งปวงขอพระราชประสงค์ ทั้งปวง จงพลันสำเร็จสมพระราชปณิธานทุกประการ ขอพระองค์ทรงสถิตสถาพรอยู่ในมไหศวรรยาธิปัตย์ เป็นศูนย์รวมใจของพสกนิกรชาวไทยทุกถ้วนหน้า ขอพระราชโอรส พระราชธิดา พระราชนัดดา พระบรมวงศานุวงศ์ทุก ๆ พระองค์ พสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า มุขอำมาตย์ราชมนตรีทั้งหลาย จงมีความสุขความเจริญในกาลทุกเมื่อ ขอประเทศชาติจงมีแต่ความเจริญรุ่งเรือง ด้วยความสำเร็จแห่งสมบัติทั้งปวง และถึงซึ่งความเจริญงอกงามไพบูลย์ให้ยิ่ง ๆ ขึ้นไปตลอดกาลทุกเมื่อ ขอพระพุทธศาสนาของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงสถิตมั่นในโลก สิ้นกาลนานเทอญ

 

บทสวดโพชฌังคปริตรคืออะไร ศักดิ์สิทธิ์อย่างไร

การที่เชื่อกันว่าบทสวดมนต์นี้มีความศักดิ์สิทธิ์ก็เพราะ มีเรื่องในพระไตรปิฎกเล่าว่า พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เสด็จไปเยี่ยมพระมหากัสสปะที่อาพาธอยู่ได้รับความทุกข์ทรมานมาก พระองค์จึงทรงแสดงบทสวดโพชฌงค์แก่พระมหากัสสปะให้ท่านได้ฟังและน้อมจิตปฏิบัติตาม

หลังจากฟังบทสวดและท่านพระมหากัสสปะได้พิจารณาธรรมตามก็พบว่า ท่านสามารถหายจากโรคได้ และอีกครั้งหนึ่งพระองค์ได้ทรงแสดงธรรมบทนี้แก่พระโมคคัลลานะซึ่งอาพาธอยู่ในลักษณะเดียวกัน หลังจากนั้นก็พบว่า พระโมคคัลลานะก็หายจากอาพาธได้

และเรื่องราวที่สำคัญที่สุดก็คือ เมื่อครั้งที่พระพุทธองค์เองทรงอาพาธ จึงตรัสให้พระจุนทะเถระแสดงโพชฌงค์ถวาย ซึ่งพบว่าพระพุทธเจ้าก็หายประชวร พุทธศาสนิกชนจึงพากันเชื่อว่า โพชฌงค์นั้น สวดแล้วช่วยให้หายโรค

ข้อมูลจาก สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

Please follow and like us:

ทิ้งคำตอบไว้

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

RSS
Follow by Email